Centralna Ewidencja Przedmiotów Nierejestrowanych

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU INTERNETOWEGO CENTRALNEJ EWIDENCJI PRZEDMIOTÓW NIEREJESTROWANYCH

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady korzystania ze strony cepn.com.pl („Strona” lub „Serwis”) oraz z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Eco-Buisness Łukasz Czyżewski, ul. Upalna 1 A lok. 65, 15-668 Białystok, NIP: 966 177 05 44, REGON: 200238215, e-mail: biuro@cepn.com.pl („Usługodawca”).

 2. Korzystanie ze Strony oraz udostępnianych usług („Usługi”) jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

§2 RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 1. Usługodawca zapewnia Użytkownikom możliwość złożenia za jego pośrednictwem Zaświadczeń o wpisie lub braku wpisu przedmiotu do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych.
 2. Usługi udostępniane przez Usługodawcę są płatne, zgodnie z Cennikiem usług.
 3. Usługodawca umożliwia bezpłatne korzystanie z systemu informatycznego pośredniczącego w wyszukiwaniu przedmiotów znajdujących się w bazie Rejestru prowadzonego przez usługodawcę.
 4. Usługodawca zastrzega, iż nie jest dostarczycielem danych zawartych w Bazie Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, ani nie utrzymuje kopii Bazy KW. Właściwym dostawcą treści wyświetlanych elektronicznych ksiąg wieczystych jest Ministerstwo Sprawiedliwości.
 5. Wyszukiwanie przedmiotu nierejestrowanego w bazie Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, możliwe jest po podaniu numeru podwozia lub roku produkcji i/oraz danych podmiotu będącego właścicielem przedmiotu.
 6. Wyszukiwanie przedmiotu nierejestrowanego w bazie własnej CEPN możliwe jest po podaniu numeru seryjnego.
 7. Zakres danych wyświetlonych dla odpowiedz na pytanie do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych odpowiada danym, podawanym przy odpowiedzi na wniosek z Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych.
 8. Dane udostępniane w raporcie są aktualne na dzień wyszukiwania.

§3 REREJSTRACJA I DANE OSOBOWE

 1. Rejestracja wymaga podania od Użytkownika imienia, nazwiska oraz adresu e-mail oraz hasła dla swojego konta.
 2. Użytkownik zakładając konto oświadcza, że:
 1. podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 2. ma ukończone 18 lat.
 1. Podane przez Użytkownika dane, stanowiące dane osobowe, będą przetwarzane zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) („RODO”).
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:
 1. administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca tj. Eco-Buisness Łukasz Czyżewski, Kolonia Nowe Miasto 25, 16-080 Tykocin, NIP: 966 177 05 44, e-mail: biuro@cepn.com.pl
 2. dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celu:
 1. zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę, w tym także rozpatrywania reklamacji i rozwiązywania problemów technicznych. Przetwarzanie w tym celu będzie opierać się na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. w celach marketingu usług i produktów Usługodawcy. Przetwarzanie w tym celu będzie opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. w przypadku wyrażenia właściwych zgód przez Użytkownika – w celach marketingu usług i produktów osób trzecich, w tym poprzez przesyłanie informacji handlowej. Przetwarzanie w tym celu będzie opierać się na art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 1. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres korzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym przez okres utrzymywania konta przez Użytkownika;
 2. Dane osobowe Użytkowników (tj. adres e-mail) mogą być przekazywane podmiotom trzecim, którym Usługodawca powierzył przetwarzanie danych osobowych, których jest administratorem;
 3. Użytkownicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz do przetwarzania prowadzonego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. udzielonej zgody);
 4. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
 5. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Brak podania danych osobowych, wymaganych w §3 pkt. 1, będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

§4 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze Strony oraz udostępnianych Usług niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową (np. Google Chrome) jak także, na potrzeby Raportów, właściwego oprogramowania obsługującego format PDF np. Adobe Reader.
 2. Usługodawca nie odpowiada za problemy z korzystaniem ze Strony i Usług wynikające z przyczyn technicznych leżących po stronie Użytkownika lub osób trzecich w szczególności z powodu przerw technicznych w działaniu Elektronicznego Dostępu do KRS.

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem.
 2. Usługodawca zapewnia Użytkownikom możliwość korzystania ze Strony oraz Usług nieprzerwanie, z zastrzeżeniem postanowień § 5.3 Regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zawieszenia świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne, związane z modyfikacjami Strony oraz z uwagi na inne okoliczności, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać świadczenie Usług.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług w każdym czasie.
 5. Usługodawca ma prawo do wysyłania wiadomości email z treściami marketingowymi osób trzecich do zarejestrowanych Użytkowników, którzy zaznaczyli odpowiednie zgody w formularzu rejestracyjnym.

§6 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCÓW

 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
 2. Naruszenie zasad Regulaminu może skutkować zablokowaniem możliwości korzystania z Usług lub usunięciem konta zarejestrowanego Użytkownika.

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. Z uwagi na charakter świadczonej usługi dostarczania raportów statusu prawnego przedmiotu, będącej wyłącznie usługą pośredniczenia w przekazywaniu danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz treść informacji wyświetlanych dla wyszukiwanych przedmiotów zawartych w Centralnym Rejestrze o Zastawach Rejestrowych.

2. O ile wiążące przepisy polskiego prawa nie stanowią inaczej, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu oraz w związku ze świadczeniem Usług i udostępnianiem Strony.

§8 ZAWIERANIE I ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ ZMIANA REGULAMINU

1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika.

2. Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu z chwilą:

 1. w przypadku Użytkownika nie zarejestrowanego – zaprzestania korzystania z Usług;
 2. w przypadku zarejestrowanych Użytkowników – zamknięcia konta przez Użytkownika poprzez:
 1. skorzystanie z odpowiedniej funkcji w panelu użytkowania lub
 2. wysłania wiadomości e-mail z oświadczeniem woli o rozwiązania umowy o Usługi i żądaniem zamknięcia konta Użytkownika na adres wskazany w § 9.3 Regulaminu. Rozwiązanie staje się skuteczne z chwilą usunięcia konta przez Usługodawcę, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości;
 1. na skutek zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Usług zgodnie z w §6.1 Regulaminu;
 2. zaprzestania świadczenia Usług przez Usługodawcę zgodnie z § 5.4 Regulaminu.

3. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu, w tym w szczególności warunków świadczenia Usług. Wszelkie zmiany będą wchodzić w życie z chwilą ich opublikowania na Stronie. Dalsze korzystanie ze Strony i Usług będzie równoznaczne z zaakceptowaniem zmian Regulaminu przez Użytkownika.

§9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca
 3. Reklamacje należy zgłaszać na adres pomoc@ksiegiwieczyste.pl opisując zaistniały problem.
 4. Usługodawca zastrzega, iż z przyczyn technicznych, koszt SMS za Usługi płatne nie podlega zwrotowi. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługi opłaconej wiadomością SMS do konta zarejestrowanego Użytkownika dodawane zostaną kredyty umożliwiające ponowne skorzystanie z Usługi.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Strony w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2. Korzystanie z udostępnianych Usług świadczących drogą elektroniczną nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami.

3. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego, w tym w szczególności przepisom ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U.02.144.1204).

4. Wykorzystywanie Usług, udostępnianych poprzez Serwis, do przetwarzania danych osobowych jest dozwolone wyłącznie osobom fizycznym w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze. Korzystanie z Usług do przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że jest osobą fizyczną, która przetwarza dane osobowe z wykorzystaniem Usług wyłącznie w celach osobistych lub domowych.

Regulamin – Załącznik nr 1

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close